Městský úřad Jičín - Stavební úřad

                                                        506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18                                                       

 

Č.j.: MuJc/2008/21624/SU/Tan                                                                                 Jičín, dne 19.12.2008

Spisová značka: Výst. 2008/21543/Ta

                                                                                                                                                                     

 

Oprávněná úřední osoba:  

Jaroslav Taneček – referent Stavebního úřadu MěÚ  Jičín

 

 

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

 

Obec Valdice, Jičínská 37, 507 11  Valdice

(dále jen "stavebník") dne 16.12.2008 podala návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která v souladu s ustanovením § 78 odst. 3 a § 116 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ stavební zákon“) nahrazuje územní rozhodnutí podle § 79 a 92 stavebního zákona a dle § 115 stavebního zákona stavební povolení na stavbu:

Rekonstrukce parku

na pozemku parc. č. 40/1, 211/1, 157/1 v katastrálním území Valdice.

 

Městský úřad Jičín, odbor stavební úřad, jako příslušný obecný stavební úřad podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) a § 190 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění ( dále jen „ stavební zákon“), s přihlédnutím k nařízení Okresního úřadu Jičín č. 5/96 ze dne 23. října 1996 O stanovení stavebních úřadů a jejich územních obvodů okresu Jičín, které nabylo účinnosti dne 1.1.1997, ( dále jen „ stavební úřad“), podle  § 78 odst. 5, § 116 odst. 2 stavebního zákona a § 4 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ správní řád“)

o z n a m u j e   

třetím osobám, které by byli účastníky územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) a odst. 2 stavebního zákona, podle § 109 stavebního zákona, tzn., že bude mezi městem Jičín a stavebníkem – Obcí Valdice uzavřena veřejnoprávní smlouva, která nahradí rozhodnutí o umístění stavby podle § 78 odst. 3 a stavební povolení podle § 116 odst. 1 stavebního zákona ve věci uzavření veřejnoprávní smlouvy.stavebního řízení, a veřejnosti postup podle § 78 odst. 3 a § 116 odst. 1 stavebního zákona ve věci uzavření veřejnoprávní smlouvy.

 

Třetími osobami jsou:

Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 (IČ:60193336)

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 (IČ: 27232425)

VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485/3, 500 04 Hradec Králové (IČ: 27495949)

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Na Tobolce 428, 506 45 Jičín (IČ: 60109149)

 

 

Poučení:

Podmínkou účinnosti veřejnoprávní smlouvy je písemný souhlas ostatních osob, které by byly účastníky podle § 27 odst. 2 nebo 3 správního řádu, resp. podle odst. 1, písm. b) a odst. 2 § 85 a § 109 stavebního zákona. Není-li tento souhlas získán, může správní orgán místo uzavření veřejnoprávní smlouvy vydat rozhodnutí ve správním řízení, v němž využije podkladů získaných při přípravě veřejnoprávní smlouvy.

 

 

 

Ing. Otto Zákoucký

vedoucí  stavebního úřadu

 

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Patnáctý den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Jičín je dnem doručení.

 

 

 

Vyvěšeno dne :                          19.12.2008                                     Sejmuto dne :   

Elektronicky vyvěšeno dne :    19.12.2008                                      Sejmuto dne :   

 

 

 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

 

 

 

 

 

Vyhláška s potvrzením o vyvěšení bude obratem vrácena stavebnímu úřadu.

 

 

 

Veřejnou vyhlášku k vyvěšení obdrží:


Obecní úřad Valdice, Jičínská 37, 507 11  Valdice
Městský úřad Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01  Jičín