Od:                                              Taneček [tanecek@mujicin.cz]

Odesláno:                                21. října 2010 9:54

Komu:                                        kutkovai@mujicin.cz; ou.valdice@tiscali.cz

Předmět:                                  Veřejná vyhláška

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  *MUJCX00A82ZB*

                                                                                                                                                                                 MUJCX00A82ZB

Městský úřad Jičín - Stavební úřad

                                                        506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18                                                       

 

Č.j.: MuJc/2010/18991/SU/Tan                                                                                      Jičín, dne 21.10.2010

Spisová značka: Výst. 2010/16847/Ta

                                                                                                                                                                     

 

Oprávněná úřední osoba:  

Jaroslav Taneček – referent Stavebního úřadu MěÚ Jičín

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

 

Obec Valdice, Jičínská 37, 507 11  Valdice (dále jen "žadatel") podala dne 15.9.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Valdice - úprava M.K. na p.č. 98/5

 

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 85/18, 98/2, 98/5, 155/2 v katastrálním území Valdice. Uvedeným dnem bylo v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb, správní řád, zahájeno územní řízení.

Městský úřad Jičín, odbor stavební úřad, jako příslušný obecný stavební úřad podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) a § 190 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, s přihlédnutím k nařízení Okresního úřadu Jičín č. 5/96 ze dne 23. října 1996 O stanovení stavebních úřadů a jejich územních obvodů okresu Jičín, které nabylo účinnosti dne 1.1.1997, (dále jen „stavební úřad“) oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den

23.11.2010 v 9:00 hodin

se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti MěÚ Jičín, Žižkovo náměstí 18, 1. poschodí, č. dveří 112.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim podle ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na stavebním úřadě, Žižkovo nám.18, v prvním poschodí, kancelář č. 103,   a to v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin, v ostatní pracovní dny pak po telefonické  domluvě od 8.00 do 14.00 hodin – tel. 493545137.

 

Poučení:

·         Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

·         Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

·         K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

·         Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

·         Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

·         Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

 

Jaroslav Taneček

oprávněná úřední osoba

 

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Patnáctý den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Jičín je dnem doručení.

 

 

 

Vyvěšeno dne: ........................................................ Sejmuto dne:........................................

 

 

Elektronicky vyvěšeno dne:................................... Sejmuto dne:.........................................

 

 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

 

 

 

Vyhláška s potvrzením o vyvěšení bude obratem vrácena stavebnímu úřadu

 

 

 

Obdrží:

žadatel  (doručenka):
Obec Valdice, IDDS: bn3a6qy

 

ostatní účastníci územního řízení  podle § 85 odst. 2 stavebního zákona kterým se oznámení o zahájení řízení doručuje podle  § 87 odst. 1 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Jsou to:

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
VČP Net, s.r.o., IDDS: wt99xp6
Vodohospodářská a obchodní společnost a.s., Jičín, IDDS: wd7gxvb
Milena Albrechtová, Jičínská č.p. 67, 507 11  Valdice
Dušan Pour, Pod Koželuhy č.p. 590, Nové Město, 506 01  Jičín 1
Tomáš Coufal, Přátelství č.p. 56, 507 11  Valdice
Eva Coufalová, nám. Míru č.p. 56, 507 11  Valdice
Hypoteční banka a.s., IDDS: 5azegu5
Pozemkový fond České republiky, IDDS: mrbaiz9

 

 

dotčené orgány (doručenky):

Městský úřad Jičín, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01  Jičín 1
Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01  Jičín 1
MěÚ Jičín, odd. státní památkové péče, Žižkovo náměstí 18, 506 01  Jičín 1
HZS KK, územní odbor Jičín, IDDS: yvfab6e

 

 

Veřejnou vyhlášku k vyvěšení obdrží:
Městský úřad Jičín, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01  Jičín 1
Obecní úřad Valdice, IDDS: bn3a6qy