Homepage - www.mujicin.cz
Oficiální stránky města
Jičín

Nové rozhodnutí - Jaroslav Černý
předkladatel složka: výpravna Měú Jičín | datum (vzniku): 3.3.2006 | datum aktualizace: 3.3.2006 | zveřejněno do: 18.3.2006
Vytisknout
Vytisknout

 Městský úřad v Jičíně, odbor správních agend

  Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín


         Pan  

Naše zn.: OSA/OP/14/06/Há     Jaroslav Č erný

Poč. listů: 1         507 11 Valdice, Jičínská 37

Poč. listů příloh:         

Vyřizuje:  Háková     

Tel:   493 545 352     

E-mail:  hakova@mujicin.cz

Datum: 3.3.2006
   R O Z H O D N U T ÍMěstský úřad Jičín, odbor správních agend, rozhodl ve správním řízení podle ustanovení § 46

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona 413/2005 Sb., rozhodl takto:


platnost občanského průkazu č. 102040324 vydaného dne 4.7.2002 v Jičíně, s dobou platností do 4.7.2012 znějící na jméno Jaroslav Černý, nar.7.1.1967.


končí dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.


Odůvodnění:


Rozhodnutím Obecního úřadu ve Valdicích, č.j. OÚ/103/2005, ze dne 9.1.2006, které nabylo právní moci dne 24.1.2006, byl panu/í Jaroslavu Černému úředně zrušen údaj o místu trvalého pobytu dle § 12 zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel. Místo trvalého pobytu je sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen, tj. na adrese Valdice, Jičínská 37.

Občanský průkaz pana/í Jaroslava Černého tak obsahuje nesprávný údaj o místě trvalého pobytu , který je nesprávným údajem ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 písm.c) zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech.

Na základě uvedených skutečností správní orgán rozhodl, jak ve výroku uvedeno.


Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, prostřednictvím Městského úřadu Jičín do

15 dnů ode dne jeho doručení.Vyvěšeno:

Sejmuto:

   otisk úředního razítka   


        Bc. Hana Desenská

       vedoucí odboru správních agend

 Hledaný výraz   Datum  Od:  Do:
Prohledávat  
v aktuální sekci (označeno tučně)
   Včetně datumu aktualizace
 
včetně podřízených kategorií
  Předkladatel
  včetně těla dokumentu Nápověda k vyhledávání 
 
včetně neaktuálních dokumentů


Stránky jsou aktualizovány pracovníky Městského úřadu v Jičíně redakčním systémem vismo, připomínky zasílejte na webmaster@mujicin.cz
webmaster: Česká vydavatelská pro internet s. r. o., webhouse.cz